Friday, 30 October 2015

Assalamualaikum.

wt arwh suami ku.
al-fatiha
Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi rabbil alamin,
Arrahmaanirrahiim,
Maaliki yaumiddiin,
Iyyaka na'budu waiyyaaka nastaiin,
Ihdinashirratal mustaqim,
Shiratalladzina an’amta alaihim ghairil maghduubi alaihim waladhaalin.

amin..